Угода оренди квартири . Зразок Скачати + Консультація юриста
г. Киев ул. Шелковичная 24

Угода Оренди Квартири

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договору оренди квартири


+ підготовка акту прийому передачі квартири.


+ довіренність на сдачу квартири


+ суб-оренда квартири  


+ розірвання договору оренди


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по операціям з нерухомістю.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

Угода оренди житлового приміщення

укладається обов’язково в простій письмовій формі і може стосуватися будь — якого житла (приміщення, квартири, будинки), придатного для постійного проживання.


Предметом договору оренди житла можуть бути помешкання, зокрема, квартира або її частина, житловий будинок або його частина.

Сторонами в договорі оренди житла можуть бути як фізичні так і юридичні особи.
Згідно ст.813 ЦКУ Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання в ньому фізичних осіб.


Слід пам’ятати, що укладаючи договір оренди житлового приміщення, необхідно уважно підійти до питання встановлення його істотних умов, оскільки саме від умов, зазначених у договорі, залежить подальше регулювання відносин, що виникають між орендодавцем і орендарем.

Якщо у вас виникли запитання або труднощі в даному питанню, то ви завжди можете звернутись до наших юристів за допомогою.

Угода про оренду

 

м. _____                                                                                         «___»_________ 202_ р.

 

_______ «____________», іменоване надалі «Орендодавець», в особі Генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _______ «___________», іменоване надалі «Орендар», в особі Генерального директора _________________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цю угоду про оренду житла (далі — «Договір») про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає у тимчасове володіння і користування (варіант: у тимчасове користування) нерухоме майно, розташоване за адресою: _________________, загальною площею ______ квадратних метрів (далі — «майно»).
1.2. Майно знаходиться у власності ___________________.
1.3. Майно знаходиться в ____________ (наприклад: в житловому будинку, у вбудовано-прибудованому приміщенні, в окремій будівлі).
1.4. На момент укладення договору права третіх осіб на майно відсутні.
1.5. Цей договір підлягає реєстрації в органах, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, в порядку, встановленому чинним законодавством України (у разі якщо така реєстрація необхідна).

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов’язаний:
2.1.1. За свій рахунок підготувати майно до передачі, включаючи складання  акта передачі.
2.1.2. Передати Орендарю майно в наступний термін (терміни): ___________, за  актом передачі.
2.1.3. Проводити за свій рахунок капітальний ремонт майна не рідше ніж _____ в _____.
2.2. Орендар зобов’язаний:
2.2.1. Перед підписанням передавального акта оглянути майно і перевірити його стан.
2.2.2. Своєчасно вносити орендну плату в розмірі, строки та в порядку, передбаченому цим договором.
2.2.3. Протягом всього терміну дії цього договору підтримувати майно в належному стані.
2.2.4. Здійснювати поточний ремонт майна.
2.2.5. Нести витрати, пов’язані з експлуатацією орендованого майна.
2.3. Орендар має право / не має права без згоди Орендодавця:

2.3.1. Здавати майно в суборенду або в перенаем, надавати майно в безоплатне користування, а також віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесок до статутного капіталу господарських товариств і товариств чи пайового внеску у виробничий кооператив.
2.3.2. Вносити зміни до складу майна, проводити його реконструкцію, розширення, технічне переоснащення, що збільшують його вартість.
2.4. Доходи, отримані Орендарем в результаті використання майна відповідно до цього договору, є його власністю.
2.5. Орендодавець відповідає за недоліки майна, існуючі на момент укладення цього договору і повністю або частково перешкоджають користуванню майном, навіть якщо під час укладення цього договору він не знав про ці недоліки.
При виявленні таких недоліків Орендар має право за своїм вибором:
2.5.1. Вимагати від Орендодавця або безоплатного усунення недоліків, або відповідного зменшення орендної плати, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків майна.
2.5.2. Безпосередньо утримати суму понесених ним витрат на усунення даних недоліків з орендної плати, повідомивши про це Орендодавця не пізніше ніж за ___ днів до настання терміну виплати орендної плати.
2.5.3. Вимагати дострокового розірвання договору.
2.6. Орендодавець, сповіщений про вимоги Орендаря або про його намір усунути недоліки майна за рахунок Орендодавця, може без зволікання провести заміну наданого Орендарю майна іншим аналогічним майном, що перебуває в належному стані, або безоплатно усунути недоліки майна.
2.7. Якщо задоволення вимог Орендаря або утримання ним витрат на усунення недоліків з орендної плати не покриває завданих Орендарю збитків, Орендар має право вимагати відшкодування непокритої частини збитків. Орендодавець не відповідає за недоліки майна, які були ним обумовлені при укладенні цього договору або були заздалегідь відомі Орендарю або повинні були бути виявлені Орендарем під час огляду майна або перевірки його стану при укладенні договору або передачі майна в оренду.

 1. ВНЕСЕННЯ ОРЕНДАРЕМ ПОКРАЩЕННЯ В МАЙНО.

3.1. Зроблені Орендарем віддільні поліпшення майна є його власністю і при поверненні майна Орендодавцю залишаються в Орендаря. Вартість їх не підлягає (підлягає) відшкодуванню.
3.2. Орендар має право на відшкодування йому вартості невіддільних поліпшень майна, зроблених за згодою Орендодавця.

 1. РОЗМІР, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ. 

4.1. Орендна плата за майно встановлюється в розмірі _____ (_________) грн. (_________ грн. За 1 кв. М).
4.2. Орендна плата вноситься у такі строки і в наступному порядку: ______________.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір укладається на термін _______ і вступає в силу з моменту його підписання сторонами.
5.2. Цей договір може бути продовжений за згодою сторін.
5.3. Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, після закінчення терміну договору має переважне перед іншими особами право на укладення договору оренди на новий термін.
5.4. Орендар зобов’язаний письмово повідомити Орендодавця про бажання укласти договір на новий термін не пізніше ___ днів до закінчення терміну дії цього договору.

 1. ЗМІНА І ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей договір може бути змінений або достроково розірваний за письмовою угодою сторін.
6.2. Орендодавець може достроково розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадках, коли Орендар:
6.2.1. Користується майном з істотним порушенням умов договору або призначення майна або з неодноразовими порушеннями.
6.2.2. Істотно погіршує майно.
6.2.3. Більш ніж двічі поспіль після закінчення встановленого договором терміну платежу не вносить орендну плату.
6.2.4. ___________________________________________________________________.
Договір розривається з моменту отримання Орендарем повідомлення Орендодавця про розірвання договору.
Орендодавець має право достроково розірвати договір тільки після закінчення ____ днів після направлення Орендарю письмового попередження про необхідність виконання ним зобов’язання.
6.3. Орендар може достроково розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадках, коли:
6.3.1. Орендодавець не надає майно в користування Орендарю або створює перешкоди користування майном.
6.3.2. Передане Орендарю майно має перешкоджають користуванню ним недоліки, які не були обумовлені Орендодавцем при укладанні договору, що не були заздалегідь відомі Орендарю і не повинні були бути виявлені Орендарем під час огляду майна або перевірки його стану.
6.3.3. Майно в силу обставин, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання.
6.3.4. Орендодавець не проводить капітальний ремонт майна у встановлені цим договором терміни.
6.3.5. _________________________________________________.
Договір розривається з моменту отримання Орендодавцем повідомлення Орендаря про розірвання договору.

 

 

 1. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЮ

7.1. При припиненні даного договору Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцеві майно в тому стані, в якому він його отримав, з урахуванням нормального зносу.
7.2. Орендар зобов’язаний за свій рахунок підготувати майно до повернення Орендодавцю, включаючи складання та подання на підписання передавального акта.
7.3. Якщо Орендар не повернув майно або повернув його несвоєчасно, Орендодавець має право вимагати внесення орендної плати за весь час прострочення. У разі, коли зазначена плата не покриває заподіяних Орендодавцю збитків, він може вимагати їх відшкодування понад суму штрафу, встановленої п. 8.3 цього договору.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  8.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим договором, зобов’язана відшкодувати другій стороні завдані таким невиконанням збитки.
  8.2. За несвоєчасне перерахування орендної плати Орендодавець зобов’язаний сплатити відсотки за користування чужими грошовими коштами в розмірі ____% від несплаченої суми за кожен день прострочення.
  8.3. За несвоєчасну передачу майна сторона, що порушила договір, зобов’язана буде сплатити іншій стороні штраф у розмірі ___________.
  8.4. Стягнення неустойок та відсотків не звільняє сторону, яка порушила договір, від виконання зобов’язань в натурі.
  8.5. У всіх інших випадках невиконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного цивільного законодавства України.

 

 1. Заключні положення
  9.1. Цей договір складено в двох примірниках. Перший примірник знаходиться в Орендодавця, другий — в Орендаря.
  9.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові зобов’язання, які не випливають з Договору, повинна бути підтверджена Сторонами в формі додаткових угод до Договору. Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані належними уповноваженими представниками Сторін.
  9.3. Сторона не має права передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
  9.4. Посилання на слово або термін в Договорі в однині включають в себе посилання на це слово або термін у множині. Посилання на слово або термін у множині включають в себе посилання на це слово або термін в однині. Дане правило застосовується, якщо з тексту Договору не випливає інше.
  9.5. Сторони погоджуються, що за винятком відомостей, які відповідно до законодавства України не можуть становити комерційну таємницю юридичної особи, зміст Договору, а також всі документи, передані Сторонами одна одній у зв’язку з Договором, вважаються конфіденційними і відносяться до комерційної таємниці Сторін, що не підлягає розголошенню без письмової згоди іншої Сторони.
  9.6. Для цілей зручності в Договорі під Сторонами також розуміються їх уповноважені особи, а також їх можливі правонаступники.
  9.7. Відомості та документи, передані за Договором, направляються в письмовому вигляді за наступними адресами:
  9.7.1. Для Орендодавця: ___________________________________________________.
  9.7.2. Для Орендаря: _____________________________________________________.
  9.8. Будь-які повідомлення дійсні з дня доставки за відповідною адресою для кореспонденції.
  9.9. У разі зміни адрес, вказаних в п. 9.7. Договору та інших реквізитів юридичної особи однієї із Сторін, вона зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.
  9.10. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами і що випливають з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості шляхом переговорів досягти угоди зі спірних питань протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання письмової претензії.
  9.11. Сторони заявляють, що їх офіційні печатки на документах, що складаються в зв’язку з виконанням цього Договору, є безумовними доказами того, що посадова особа підписала боку було належним чином уповноважена Стороною для підписання даного документа.
  9.12. Умови Договору обов’язкові для правонаступників Сторін.
 2. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ СТОРІН