Договір найму нерухомості Україна. Зразок + Консультація юриста

Договір найму житлового приміщення. Зразок 

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договору оренди квартири


+ підготовка акту прийому передачі квартири.


+ довіренність на сдачу квартири


+ суб-оренда квартири  


+ розірвання договору оренди


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по операціям з нерухомістю.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

Практика оренди житлової нерухомості в нашій країні досить поширена.


Хтось називає орендований будинок тимчасовим притулком, а для кого-то оренда будинку – це джерело доходу.


Крім того, це пасивний дохід для орендодавця. У будь-якому випадку ці відносини найкраще оформити у вигляді договору.


Складання письмового договору для обох сторін може стати страховкою від всіх видів непередбачених подій, які заздалегідь передбачити практично неможливо.
Кожна сторона повинна мати свій екземпляр договору.

Отже, в першу чергу в договорі потрібно вказати дані і реквізити кожної зі сторін.

Часто на практиці до таких договорів додаються ксерокопії паспортів як орендаря, так і орендодавця. Таким чином, можна точно ідентифікувати обидві сторони угоди.

Також необхідно детально описати житло, що стало предметом договору.


Обов’язково потрібно додати ксерокопії правовстановлюючих документів. Цей момент важливий для орендаря, щоб не здавати будинок у шахрая, який не є власником, а може бути сам орендарем.

У більшості випадків недостатньо просто вказати адресу приміщення. Якщо в ньому є цінні речі, краще їх перерахувати. Це також може відноситися до предметів меблів, по крайній мірі, необхідно визначити стан меблів на момент укладення договору, щоб жодна зі сторін не виявилася згодом в неприємній ситуації.

ДОГОВІР
Найму житлового приміщення


м.____________ “__” ___________ 202__ р.


___________________________________________________________________,
(прізвище ім’я по батькові)
________________________________________________________________,
(Серія та номер паспорта, ким і коли виданий)


іменований надалі “Орендодавець”, з одного боку, і

 ___________________________________________________________________,
(прізвище ім’я по батькові)
_________________________________________________________________,
(Серія та номер паспорта, ким і коли виданий)


іменований надалі «Наймач», разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне.


 1. Предмет договору  1.1. Наймодавець передає, а Наймач приймає в строкове оплатне володіння і користування житлове приміщення загальною площею __________ кв. м, в тому числі житловою площею ____________ кв. м, розташоване за адресою: __________________________________________
  1.2. Наймач зобов’язується використовувати житлове приміщення для проживання, на умовах, передбачених цим Договором.
  1.3. Житлове приміщення, яке передається Наймачеві, має бути благоустроєним стосовно до місцевих умов і відповідає санітарним і технічним нормам.


  2. Права і обов’язки сторін  2.1. Наймодавець має право:


  2.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням умов цього Договору, в тому числі за використанням переданого в найм приміщення.
  2.1.2. Звертатися до суду з питань порушення Наймачем умов і положень цього Договору.

  2.2. Наймодавець зобов’язаний:


  2.2.1. Передати майно, вказане в п. 1.1 цього Договору, в стані, що відповідає умовам Договору та призначенням майна, обумовленому в п. 1.3.

  2.3. Наймач має право:


  2.3.1. Користуватися приміщенням в період дії цього Договору.

  2.4. Наймач зобов’язаний:


  2.4.1. Використовувати житлове приміщення виключно за призначенням, зазначеному в підпункті 1.2 Договору.
  2.4.2. Забезпечувати наймодавця безперешкодний доступ до прийнятого в найм приміщення для огляду його стану.
  2.4.3. Своєчасно і в повному обсязі вносити плату за користування майном відповідно до пункту 3.
  2.4.4. У разі аварій, що сталися після укладення Договору, вживати всіх необхідних заходів до їх усунення. Усувати за свій рахунок наслідки аварій і пошкоджень, якщо в їх настанні встановлена ​​вина Наймача.
  2.4.5. Відшкодувати наймодавця збитки, якщо при поверненні приміщення будуть виявлені і відображені в акті прийому-передачі недоліки, які свідчать про погіршення майна, не пов’язані з нормальним зносом.
  2.4.6. Невикористання Наймачем прийнятого в найм приміщення не може служити підставою для відмови в оплаті за його використання наймодавця.

  3. Плата за житлове приміщення і порядок розрахунків  3.1. За вказане в п. 1.1 приміщення встановлюється плата в розмірі

 

 ________________________________________________________________ грн.
(сума прописом)


на добу і вноситься авансом за 30 діб вперед.
3.2. Факт передачі Наймачем плати за житлове приміщення підтверджується розпискою Наймодавця.
3.3. Розмір плати за житлове приміщення не може бути переглянутий Наймодавцем в односторонньому порядку протягом дії цього Договору.


4. Термін дії Договору, умови його зміни і припинення

4.1. Термін дії цього Договору встановлюється
з “__” ________ 202_ року по “___” _________ 202_ року.
4.2. Наймач вступає в користування житловим приміщенням з моменту його передачі Наймодавцем і оформлення акту прийому-передачі (додаток 1 до Договору).
4.3. Зміни, що вносяться до цього Договору з ініціативи Наймача або Наймодавця, оформляються додатковими угодами до нього в письмовій формі.
4.4. Дія Договору припиняється після закінчення терміну його дії після передачі майна за актом прийому-передачі (додаток 2 до Договору) і виробництва всіх розрахунків між сторонами (виконання зобов’язань в повному обсязі між сторонами).
4.5. Цей Договір може бути розірваний за письмовою угодою сторін.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства.

6. Дострокове розірвання Договору

6.1. Цей Договір може бути розірваний достроково за згодою сторін.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають між сторонами в процесі виконання цього Договору, вирішуються ними шляхом переговорів.
7.2. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, розглядаються в судовому порядку.


8. Інші умови

8.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.
8.2. Цей Договір складений в двох примірниках (по одному для кожної сторони).

9. Реквізити сторін