Попрередній договір оренди нежитлового приміщення. Зразок
г. Киев ул. Шелковичная 24

.

Попередній договір оренди нежитлового приміщення

Попередній договір оренди призначений для встановлення домовленостей, вже досягнутих сторонами, з прийняттям обома сторонами зобов’язання укласти основний договір в майбутньому на узгоджених умовах.

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договору оренди нерухомості


+ підготовка акту прийому передачі нежитлового приміщення.


+ довіренність на сдачу нежитлового приміщення


+ суб-оренда нежитлового приміщення


+ розірвання договору оренди


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по операціям з нерухомістю.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

экспертиза договоров

Коли потрібен попередінй договір оренди?


Попередній договір оренди нежитлового приміщення потрібен, коли необхідно домовитися про передачу приміщення, але сам договір оренди приміщення ще не може бути укладений.

Тому у випадках, коли виникають обставини, що перешкоджають укладенню договору оренди, на допомогу може прийти попередній договір оренди.

У структуру договору можуть входити:

 • назви сторін, їх дані, посада та імена представників сторін 
 • предмет договору, дата основного договору оренди;
 • основні умови майбутнього договору (місцезнаходження орендованого приміщення, обов’язки орендаря по експлуатації приміщення, порядок розрахунків по оренді, термін оренди, умови зміни та розірвання основного договору, форс-мажор, порядок вирішення спорів);
 • зобов’язання сторін друг перед другом укласти в установлений час основний договір
 • Заключні положення;
 • реквізити сторін банківські рахунки.
 • Інше.

Таким чином, в попередньому договорі сторони визначають порядок укладення основного договору — договору оренди, визначають термін дії попереднього договору, передбачають заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань за договором, умови і наслідки його припинення.

Попередній договір оренди

м. Київ                                                                                                  «___»_________ 202_ р.

ВАТ «____________», іменоване в подальшому «Орендодавець», в особі Генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ «___________», іменоване в подальшому «Орендар», в особі Генерального директора _________________, який діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали цей договір (далі — «договір») про наступне:

 

 1. Предмет договору

 2. У разі державної реєстрації ТОВ «___________», Орендодавець зобов’язується укласти з ним договір оренди і передати даному суспільству в оренду нежитлове приміщення, розташоване за адресою: ______________________________, за плату _________ грн. кв. м в стані, що дозволяє його нормальну експлуатацію.
  1.2. Приміщення є власністю Орендодавця (свідоцтво про право власності N ____ від «__» ___________ 20__ р).
  1.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «__» _______ 20__ р

2.Заключні положення

2.1. Договір укладений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

2.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові зобов’язання, які не випливають з Договору, повинна бути підтверджена Сторонами в формі додаткових угод до Договору. Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані належними уповноваженими представниками Сторін.

2.3. Сторона не має права передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

2.4. Посилання на слово або термін в Договорі в однині включають в себе посилання на це слово або термін у множині. Посилання на слово або термін у множині включають в себе посилання на це слово або термін в однині. Дане правило застосовується, якщо з тексту Договору не випливає інше.

2.5. Сторони погоджуються, що за винятком відомостей, які відповідно до законодавства Російської Федерації не можуть становити комерційну таємницю юридичної особи, зміст Договору, а також всі документи, передані Сторонами одна одній у зв’язку з Договором, вважаються конфіденційними і відносяться до комерційної таємниці Сторін, яка не підлягає розголошенню без письмової згоди іншої Сторони.

2.6. Для цілей зручності в Договорі під Сторонами також розуміються їх уповноважені особи, а також їх можливі правонаступники.

2.7. Відомості та документи, передані за Договором, направляються в письмовому вигляді за наступними адресами:

2.7.1. Для Орендодавця: ___________________________________________________.

2.7.2. Для Орендаря: _____________________________________________________.

2.8. Будь-які повідомлення дійсні з дня доставки за відповідною адресою для кореспонденції.

2.9. У разі зміни адрес, вказаних в п. 2.7. Договору та інших реквізитів юридичної особи однієї із Сторін, вона зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.
2.10. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами і що випливають з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості шляхом переговорів досягти угоди зі спірних питань протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання письмової претензії, суперечки вирішуються суді.
2.11. Сторони заявляють, що їх офіційні печатки на документах, що складаються в зв’язку з виконанням цього Договору, є безумовними доказами того, що посадова особа підписала боку було належним чином уповноважена Стороною для підписання даного документа.
2.12. Умови Договору обов’язкові для правонаступників Сторін.

 

 1. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

____