Кредитний договір зразок заповнення + безкоштовна консультація
г. Киев ул. Шелковичная 24

кредитний договір зразок заповнення

Кредитний договір — це юридично обов’язковий документ, який регулює фінансові відносини між кредитором (банком, фінансовою установою, юридичною особою) і позичальником (фізичною особою, бізнесом). В угоді викладаються основні положення, зобов’язання сторін і умови надання грошових коштів, товарів або послуг.

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка адвоатом договору позики


+ підготовка акту прийому передачі грошових коштів.


+ довіренність на підписання договору позики


+ переуступка вимоги


+ розірвання договору позики


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по кредитним спорам.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

экспертиза договоров

Основні моменти, які обов’язково включені в документ:

сума залучених коштів;

контактні дані сторін;

строк кредиту;

варіанти, спосіб, яким гарантується зобов’язання;

основні параметри кредиту;

розмір відсотків по кредиту.

Решта умов

Все інше рописуються на розсуд однієї або обох сторін, в залежності від конкретної ситуації.

Якщо аналіз кредитоспроможності позичальника показує низький рівень впевненості або платоспроможності, то кредитор має право відмовитися від укладення договору.

Позичальник, в свою чергу, не може підписати документ, якщо вважає його невигідним або виявить предмети, які не відповідають вимогам його кредиту.

Зміни в договорі

Кредитна організація має право коригувати основні параметри договору, якщо це спочатку було передбачено договором.

У цьому випадку фінансова установа повинна проінформувати позичальника про внесені зміни.

Якщо в документі не передбачено коригування протягом терміну кредиту, жодна зі сторін не має права змінювати його в односторонньому порядку.

Передача коштів

При підписанні договору кредитор зобов’язаний надати позичальнику зазначену суму. Позичальник, в свою чергу, зобов’язаний своєчасно погашати зазначені в документі платежі. Інші пункти, передбачені в угоді, також необхідні для реалізації, якщо вони не можуть бути виконані на розсуд однієї зі сторін.

Порушення

У разі порушення будь-ким із суб’єктів фінансових правовідносин умови договору сторона-порушник може в односторонньому порядку вимагати розірвання договору.

Більшість стандартних банківських угод укладаються з єдиною метою — захистити інтереси фінансової установи, а не клієнта.

Необхідно уважно вивчити кожен пункт документа, щоб знати права і обов’язки.

Розірвання

У вас повинна бути вагома причина для розірвання подібного договору. Він може бути розірваний за взаємною згодою сторін і в односторонньому порядку.

Як приклад, причиною анулювання документа може бути  — нерозв’язані розбіжності, які на момент заповнення не були відомі.

Кредитний договір № __

 

м. ____________                                                                                               «___»_________ 202_ р.

 

ВАТ «____________», іменоване надалі «Кредитор», в особі Генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ «___________», іменоване надалі «Позичальник», в особі Генерального директора _________________, який діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали цей договір (далі — «договір») про наступне:

 

  1. Предмет договору

 

1.1. За цим договором Кредитор зобов’язується надати грошові кошти (далі — «Кредит») Позичальнику в розмірі ________ (_______) грн. на умовах, передбачених цим договором, а Позичальник в свою чергу зобов’язується дотримуватися умов надання кредиту, повернути отриманий кредит та сплатити відсотки за ним.

1.2. Кредит надається на термін з «___» ________ 20__ року ( «Дата надання кредиту») по «___» _________ 20__ року включно ( «Дата погашення кредиту»).

1.3. За користування кредитом Позичальник сплачує Кредитору __% річних від суми кредиту. Сума щомісячних процентних платежів становить ______ (______) гривень.

1.4. Умовою виникнення прав та обов’язків Сторін за цим Договором є вступ в силу відповідного договору поручительства. 

 

  1. Права та обов’язки сторін

 

2.1. Позичальник зобов’язаний:

2.1.1. забезпечити виконання свого зобов’язання перед Кредитором поручительством;

2.1.2. щомісяця, не пізніше __ числа сплачувати Кредитору відсотки за користування кредитом в розмірі, зазначеному в пункті 1.3. справжньої угоди;

2.1.3. повернути Кредитору отриманий кредит в останній день дії цього договору;

2.1.4. відшкодувати Кредитору всі понесені останнім витрати по проведенню банківських операцій у зв’язку з виконанням цього Договору.

2.2. Позичальник має право:

2.2.1. вимагати надання кредиту в обсязі, строки і на умовах, передбачених цим Договором;

2.2.2. за згодою Кредитора повернути кредит до закінчення встановленого цим договором терміну; при достроковому виконанні зобов’язання відсотки виплачуються в розмірі ________;

2.2.3. відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, повідомивши про це Кредитора не пізніше, ніж за __ днів до його надання.

2.3. Кредитор зобов’язаний надати Позичальнику кредит протягом ______ з моменту підписання цього договору шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Позичальника. 

2.4. Кредитор має право відмовитися від надання Позичальнику передбаченого цим договором кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що надана Позичальнику сума не буде повернута в строк.

2.5. Розмір процентної ставки за користування кредитом може бути змінений Кредитором в односторонньому порядку в зв’язку зі зміною ставки рефінансування.

 

  1. Забезпечення кредиту

 

3.1. Кредит, наданий за цим договором, забезпечується порукою.

3.2. Поручителем за цим Договором виступає ________________.

3.3. Договір поруки, за яким надається забезпечення виконання кредитних зобов’язань, є додатком до цього договору.

 

  1. Відповідальність Позичальника

4.1. У разі прострочення виконання зобов’язання в частині повернення основної суми боргу по кредиту на цю суму підлягають сплаті відсотки за користування чужими грошовими коштами, в порядку та розмірі, передбачених законами України.

4.2. У разі прострочення виконання зобов’язання в частині сплати Кредитору відсотків за користування кредитом Позичальник сплачує Кредитору неустойку (штраф) у розмірі  ________.

  1. Форс-мажор

5.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов’язань, обумовлених обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені , пожежі та інші стихійні лиха і т.д.

5.2. Сторона, яка не може виконати свого зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна повідомити іншу Сторону про наявні перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.

  1. Заключні положення

6.1. Договір укладений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

6.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові зобов’язання, які не випливають з Договору, повинна бути підтверджена Сторонами в формі додаткових угод до Договору. Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані належними уповноваженими представниками Сторін.

6.3. Сторона не має права передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

6.4. Посилання на слово або термін в Договорі в однині включають в себе посилання на це слово або термін у множині. Посилання на слово або термін у множині включають в себе посилання на це слово або термін в однині. Дане правило застосовується, якщо з тексту Договору не випливає інше.

6.5. Сторони погоджуються, що за винятком відомостей, які відповідно до законодавства не можуть становити комерційну таємницю юридичної особи, зміст Договору, а також всі документи, передані Сторонами одна одній у зв’язку з Договором, вважаються конфіденційними і відносяться до комерційної таємниці Сторін, яка не підлягає розголошенню без письмової згоди іншої Сторони.

6.6. Для цілей зручності в Договорі під Сторонами також розуміються їх уповноважені особи, а також їх можливі правонаступники.

6.7. Відомості та документи, передані за Договором, направляються в письмовому вигляді за наступними адресами:

6.7.1. Для Кредитора: ___________________________________________________.

6.7.2. Для Позичальника: _____________________________________________________.

6.8. Будь-які повідомлення дійсні з дня доставки за відповідною адресою для кореспонденції.

6.9. У разі зміни адрес, вказаних в п. 6.7. Договору та інших реквізитів юридичної особи однієї із Сторін, вона зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону. В іншому випадку виконання Стороною зобов’язань за колишніми реквізитами буде вважатися належним виконанням зобов’язань за Договором.

6.10. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами і що випливають з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості шляхом переговорів досягти угоди зі спірних питань протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання письмової претензії, суперечки вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства.

6.11. Сторони заявляють, що їх офіційні печатки на документах, що проставляються в зв’язку з виконанням цього Договору, є безумовними доказами того, що посадова особа яка підписала була належним чином уповноважена Стороною для підписання даного документа.

6.12. Умови Договору обов’язкові для правонаступників Сторін.

  1. Адреси та платіжні реквізити сторін

Кредитор: ВАТ «______________»                      Позичальник: ТОВ «_____________»

________м.______, вул. ___________ б. __.          ________м.______, вул. ___________ б. __.       

____________________________________ _____________________________________

____________________________________ _____________________________________          

____________________________________ _____________________________________

____________________________________ _____________________________________              

            

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________

 

  1. Підписи сторін

 

Від Позикодавця:                                                    Від Позичальника:

ВАТ «_______________»                                       ТОВ «_______________»

Генеральний директор                                          Генеральний директор

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/

 

М.П.                                                                                            М.П