Договір позики валютних коштів. Зразок та консультація за 0 грн
г. Киев ул. Шелковичная 24

Договір позики валютних коштів. Зразок

Чинне законодавство не забороняє в договорі прив’язатися до іноземної валюти. Поряд з сумою в гривнях сторони за бажанням можуть в договорі визначити грошовий еквівалент позики в іноземній валюті (ч. 2 ст. 524 ЦКУ). Валютна позика це відповідальний крок. Бажано консультуватись з адвокатом по валютних кредитах перед підписанням таких документів.

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договорю валютної позики .


+ супровід позики.


+ гарантія безпечної угоди. 


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по кредитним спорам.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

экспертиза договоров

важливі моменти договору позики гривневої вартості з прив’язкою до еквіваленту в іноземній валюті:

1) в такій угоді це тільки еквівалент в іноземній валюті (тобто по конвертації в іноземну валюту), а не по позиці в іноземній валюті. Тобто позика за договором буде розглядатися в гривні (а не у валюті). Отже, навіть якщо в договорі є валютне значення, позичальник повинен погасити позику в гривнях;

2) гривневу суму, що підлягає поверненню, визначають шляхом перерахунку валютного еквівалента за офіційним курсом НБУ на день платежу (або частини платежу — в разі погашення позики по частинах), якщо інше не встановлює закон або договір (ч. 2 ст. 533 ЦКУ). При цьому сторони можуть вказати в договорі свій порядок конвертації валютного еквівалента. Наприклад, встановити, що розрахунок ведеться по курсу якогось комерційного банку. Вони також можуть бути прив’язані до міжбанківського обмінного курсу іноземної валюти;

4) конвертація валюти в разі підвищення курсу (по суті, сторони договору укладають тільки цю подію) не є зобов’язанням по договору повернути таку ж суму грошових коштів. 

5) якщо кредит погашається в більшій мірі через підвищення ставки, то різниця в сумі між сумою погашеного боргу і початковою сумою позики не є процентами.

Договір позики валютних коштів

 

м._____________                                                                                       «___»_________ 202_ р.

 

ВАТ «____________», іменоване надалі «Позикодавець», в особі Генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ «___________», іменоване надалі «Позичальник», в особі Генерального директора _________________, який діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали цей договір (далі — «договір») про наступне:

 

  1. Предмет договору

 

1.1. За цим договором Позикодавець передає Позичальнику з нарахуванням відсотків позику на суму в валюті ___________________________________________ у                                                                

                                                                                   (вказати валюту договору)

розмірі __________(______________________________________), яка еквівалентна 

                                     (цифрами та прописом)

_____________(_______________________________________________) гривень __ копійок, 

                                (цифрами та прописом)

по курсу НБУ на «___» ________ 202_ р, а Позичальник зобов’язується повернути зазначену суму позики з нарахованими на неї відсотками в термін до «___» ________ 202_ р

1.2. На суму цього договору підлягають нарахуванню відсотки в розмірі ____ відсотків на місяць.

1.3. Підтвердженням передачі предмета позики є видавана Позичальником позикодавцем розписка.

1.4. Повернення боргу здійснюється шляхом ___________________________________

                                                                                             (вказати механізм повернення позики)

і може відбуватися за бажанням Позичальника протягом _____________________________ по частинах, остання з яких повинна бути повернена не пізніше «___» ________ 202_ р

1.5. Предмет цього договору позики може бути повернутий Позичальником достроково.

1.6. Всі відповідні процентні виплати за цим договором обчислюються у валюті договору за курсом НБУ на день перерахування.

  1. Відповідальність сторін

2.1. У разі неповернення боргу в зазначений в п. 1.1 цього договору термін Позичальник сплачує позикодавцеві штраф в розмірі ________% від суми позики за кожен день прострочення.

2.2. У разі заподіяння невиконанням або неналежним виконанням однією із сторін зобов’язань за цим договором шкоди іншій стороні винна сторона зобов’язана відшкодувати другій стороні завдані таким невиконанням збитки.

2.3. Невиконання однієї із сторін умов цього договору, що призвело до збитків для другої сторони, тягне за собою застосування до винної сторони штрафних санкцій в розмірі завданих збитків і може служити підставою дострокового припинення договору.

  1. Форс-мажор

3.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти.

3.2. При настанні зазначених обставин сторона повинна негайно сповістити про них письмово іншу сторону. В іншому випадку винна сторона зобов’язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.

3.3. У випадках настання форс-мажорних обставин термін виконання стороною зобов’язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.

  1. Заключні положення

4.1. Договір укладений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

4.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові зобов’язання, які не випливають з Договору, повинна бути підтверджена Сторонами в формі додаткових угод до Договору. Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані належними уповноваженими представниками Сторін.

4.3. Сторона не має права передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

4.4. Посилання на слово або термін в Договорі в однині включають в себе посилання на це слово або термін у множині. Посилання на слово або термін у множині включають в себе посилання на це слово або термін в однині. Дане правило застосовується, якщо з тексту Договору не випливає інше.

4.5. Сторони погоджуються, що за винятком відомостей, які відповідно до законодавства України не можуть становити комерційну таємницю юридичної особи, зміст Договору, а також всі документи, передані Сторонами одна одній у зв’язку з Договором, вважаються конфіденційними і відносяться до комерційної таємниці Сторін, яка не підлягає розголошенню без письмової згоди іншої Сторони.

4.6. Для цілей зручності в Договорі під Сторонами також розуміються їх уповноважені особи, а також їх можливі правонаступники.

4.7. Відомості та документи, передані за Договором, направляються в письмовому вигляді за наступними адресами:

4.7.1. Для позикодавця: ____________________________________________________.

4.7.2. Для Позичальника: ____________________________________________________.

4.8. Будь-які повідомлення дійсні з дня доставки за відповідною адресою для кореспонденції.

4.9. У разі зміни адрес, вказаних в п. 4.7. Договору та інших реквізитів юридичної особи однієї із Сторін, вона зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону. В іншому випадку виконання Стороною зобов’язань за колишніми реквізитами буде вважатися належним виконанням зобов’язань за Договором.

4.10. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами і що випливають з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості шляхом переговорів досягти угоди зі спірних питань протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання письмової претензії, суперечки вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства.

4.11. Сторони заявляють, що їх офіційні печатки на документах, що складаються в зв’язку з виконанням цього Договору, є безумовними доказами того, що посадова особа яка підписала була належним чином уповноважена Стороною для підписання даного документа.

4.12. Умови Договору обов’язкові для правонаступників Сторін.

  1. Адреси та платіжні реквізити сторін

 

Позикодавець: ВАТ «______________»                 Позичальник: ТОВ «_____________»

________м.______, вул. ___________ б. __.          ________м.______, вул. ___________ б. __.       

____________________________________ _____________________________________

____________________________________ _____________________________________          

____________________________________ _____________________________________

____________________________________ _____________________________________              

            

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________

  1. Підписи сторін

 

Від Позикодавця:                                                    Від Позичальника:

ВАТ «_______________»                                       ТОВ «_______________»

Генеральний директор                                          Генеральний директор

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/