Договір позики між фізичними особами. Зразок та консультація за 0 грн
г. Киев ул. Шелковичная 24

Договір позики між фізичними особами. Зразок

Договір позики — це договір, за яким одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості (ст. 1046 ЦКУ).

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договору позики між фізичними особами.


+ супровід передачі та повернення коштів.


+ гарантія законності. 


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по кредитним спорам.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

экспертиза договоров

Сторони договору. 


Як правило, сторонами договору позики можуть бути будь-які особи, як фізичні, так і юридичні.

Умови, що стосуються суми і порядку отримання відсотків, викладені в договорі позики. Угода сторін може передбачати як певну періодичність виплати відсотків, так і разову виплату.

Цивільним законодавством не передбачено обмежень мінімального і максимального меж розміру відсотків, передбачених кредитним договором, якщо вони визначені сторонами договору. Однак, якщо в угоді не встановлений розмір відсотків, він визначається на рівні облікової ставки, встановленої НБУ. У разі якщо сторони спеціально не передбачили умову щодо періодичності виплати відсотків за договором позики, відсотки виплачуються щомісяця до дня повернення позики (стаття 1048 ЦК).

Порушення договору

Якщо випорушуєте умови договору проконсультуйтесь з адвокатом по борговим питанням. Відповідно до ст. 1050 ЦК договір позики, в тому числі на тривалий термін, може передбачати часткове виконання зобов’язань. Порушення позичальником терміну повернення наступної частини дає позикодавцю право вимагати дострокового виконання кредитного договору, в даному випадку полягає в поверненні частини кредиту.

Більш того, згідно до чинного законодавства, позикодавець може вимагати від позичальника сплати відповідних відсотків. Таким чином, фактично позичальник використовує позичку на більш короткий термін, ніж передбачений в договорі. Проте, він буде зобов’язаний повернути позикодавцю відсотки за весь період, зазначений у договорі, а не за фактичний період користування позичкою.

Договір позики є найбільш поширеною формою накопичення грошових коштів і матеріальних речей, особливо фізичними особами, і становить основу всіх форм кредитних відносин.

Договір позики 

м.__________                                                                              «___» __________ 202_ р.

Громадянин ______________________________, іменований надалі «Позичальник», особистість посвідчується паспортом: __________ ____________, виданими __ _________ ______________________________________________________________________________, який проживає за адресою: м. _____________, вул. _________ будинок ___ кв. ___ з одного боку, і громадянин ______________________________, іменований надалі «Позикодавець», особистість посвідчується паспортом: _______ ____________, виданими __ ___________ ______________________________________________________________________________, що проживає за адресою: _____________ область, м. _____________, вул. будинок __ кв. __, уклали цей договір позики, далі «Договір», на підставі Цивільного кодексу України, про надання Позичальнику грошових коштів на наступних умовах:

 

  1. Права та обов’язки сторін

 

1.1. Позичальник приймає у Позикодавця грошову суму в гривнях еквівалентну __________ (_______________ тисячам _____________) євро за курсом НБУ на день фактичної передачі грошових коштів. Позичальник зобов’язується:

     — забезпечити своєчасне повернення грошової суми в терміни, передбачені цим договором;

     — виплатити грошову винагороду за використання вищеназваної грошової суми, передбаченої цим Договором.

1.2. Позикодавець має право при цьому:

     — в разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Позикодавця Позичальник повертає Позикодавцю грошові кошти протягом 35 (тридцяти п’яти) календарних днів з моменту отримання від Позикодавця письмового повідомлення про розірвання Договору.

  1. Терміни дії договору

2.1. Договір набуває чинності в момент передачі грошей і підписання сторонами і діє до ___ ___________ 20__ року.

2.2. Терміни дії даного Договору можуть бути пролонговані за угодою сторін на нових умовах.

  1. Особливі умови

3.1. За надання позики Позичальник виплачує Позикодавцю грошову винагороду в розмірі 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних від суми позики.

3.2. Виплата грошової винагороди Позикодавцю здійснюється після закінчення договору.

3.3. Позичальник має право залучати до використання позики за призначенням третіх осіб на свій розсуд.

3.4. За бажанням Позикодавця права за даним Договором можуть бути передані третім особам за умови обов’язкового повідомлення Позичальника протягом 10 днів з моменту передачі прав відповідно до чинного законодавства.

3.5. Всі зміни і доповнення до даного Договору оформляється в письмовій формі шляхом підписання додаткової угоди з посиланням на даний Договір, підписуються обома сторонами.

3.6. У разі зміни місцезнаходження Позичальник зобов’язується повідомити Позикодавця в письмовому вигляді.

3.7. У разі виникнення між сторонами спору він підлягає врегулюванню шляхом безпосередніх переговорів Позичальник і Позикодавця.

3.8. Якщо спір між сторонами не буде врегульовано, то він вирішується в порядку, встановленому законодавством.

3.9. Даний Договір укладений в двох примірниках на двох сторінках по одному для кожної зі сторін, причому кожен екземпляр має однакову юридичну силу.

  1. Форс-мажор

4.1. При настанні обставин непереборної сили, що знаходяться поза впливом і контролем сторін, сторони звільняються від відповідальності за зобов’язаннями, пов’язаними з повним або частковим невиконанням цього Договору на час дії таких обставин або їх наслідків.

     Сторони домовилися і віднесли до обставин форс-мажору наступне:

     — війна і військові дії, стихійні чи інші лиха відбуваються в районах офіційно визнаних такими, дії уряду, що забороняють діяльність, що включає в себе предмет Договору.

4.2. Про настання і припинення форс-мажорних обставин, про передбачувані терміни їх дії негайно в письмовій формі за підписом уповноважених на це осіб.

4.3. Сторона, для якої створилися обставини, прийняті в цьому Договорі як форс-мажорні, зобов’язана вжити всіх залежних від неї дії з метою зменшення завданих таким обставинами шкоди для обох сторін, а в разі неприйняття необхідних заходів щодо збереження будь-яких цінностей, що знаходяться в розпорядженні сторін зобов’язана покрити ці збитки іншій стороні.

4.4. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено торгово-промисловою палатою України або іншим офіційним органом.

  1. Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність сторін настає відповідно до чинного законодавства.

  1. Реквізити сторін

Позикодавець: ____________________________ Підпис ____________________

                                    (прізвище, ініціали)

                                             тел. _______________________

   

Позичальник: ____________________________ Підпис _______________________

 (прізвище, ініціали)

  тел. _______________________