Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок + Консультація
г. Киев ул. Шелковичная 24

Договір оренди нежитлового приміщення

Договір оренди нежитлового приміщення — це цивільно-правовий документ, згідно з яким одна сторона (орендодавець) передає у користування нежитлове приміщення іншій стороні (орендареві).

Такий вид угоди, як оренда нежитлових приміщень, найчастіше використовують особи, які здійснюють господарську діяльність.

До об’єктів угоди оренди — нежитлових приміщень належать об’єкти, призначені для використання в службових, побутових, комерційних та інших цілях як виробничого, так і невиробничого характеру.

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договору оренди нерухомості


+ підготовка акту прийому передачі нежитлового приміщення.


+ довіренність на сдачу нежитлового приміщення


+ суб-оренда нежитлового приміщення


+ розірвання договору оренди


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по операціям з нерухомістю.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

экспертиза договоров

Відповідно до закону цей документ може бути укладений тільки в письмовій формі.

Обов’язкове нотаріальне завірення договору до 3 років не потрібно, але це можна зробити за власною ініціативою.


Саму форму договору можна скачати у нас на сайті і заповнити самостійно, а можна звернутися до наших юристів, які не тільки правильно її складуть і заповнять, а й дадуть вам корисні рекомендації та при необхідності супроводжуватимуть угоду.

У договорі оренди нежитлового приміщення (склад, магазин, офіс) повинні бути наступні дані:

 • вказати дані сторін договору;
 • вказуються дані про орендоване майно (площа, назва, точна адреса, призначення і т. д.).
 • визначити розмір орендної плати.
 • Визначити порядок передачі об’єкта договору (У договорі оренди об’єкта необхідно вказати порядок передачі приміщення. По можливості необхідно передати його за актом. Крім того, в ньому має бути вказаний термін, протягом якого орендар зобов’язується передати, а орендодавець прийняти майно. А також інші необхідні умови.)
 • Права та обовязки сторін (Зазвичай в цьому розділі вказується — відповідальність за заподіяння шкоди і умови його відшкодування, обов’язок своєчасно вносити орендну плату за користування приміщенням, а також проводити ремонтні роботи. Тривалість і розмір орендної плати за використання об’єкта договору необхідно вказати, щоб уникнути проблем в майбутньому. Крім того, в ньому може міститися і інша інформація — заборона на перепланування без дозволу власника, здача в суборенду і т. Д.)
 • Срок дії договору
 • Порядок продовження дії договору
 • Порядок вирішення спорів
 • Інформація про майно в будівлі (Якщо об’єкт здається разом з майном, необхідно надати повний список майна. Наприклад, столи, стільці, шафи, комп’ютери і т. Д Надати цю інформацію в інтересах власника.)
 • Тощо.

Договір оренди нерухомості

 

м. _________                                                                                              «___»________ 20__ р.

 

________________________________________________, надалі іменується

«Орендодавець», в особі ________________________________________________________,

діючого на підставі _____________________________________, з одного боку,
і _____________________________________________________, надалі іменується
Орендар «, в особі _______________________________________________, діючого

на підставі _______________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орендодавець зобов’язується надати за плату в тимчасове володіння і користування Орендарю нежитлове приміщення в _________________________, розташоване за адресою: _________________________________, загальною площею ______ кв. м (далі — «приміщення») для організації _______________________. Приміщення передається згідно з актом прийому-передачі, що є невід’ємною частиною цього Договору.
Нежитлове приміщення належить Орендодавцю на праві власності, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію права від «__» __________ ____ р, серія ______, N __________, видане _________________, реєстраційний номер ________ від «__» ________ ____ р
1.2. Орендодавець передає приміщення в тимчасове володіння і користування без права викупу у власність.
1.3. Невід’ємною частиною цього договору є поверховий план із зазначенням приміщення, переданого Орендарю.
1.4. Орендодавець гарантує, що до підписання цього Договору нежитлове приміщення нікому не продане, не подароване, не заставлене, що не обтяжене правами третіх осіб, в спорі і під арештом (забороною) не перебуває.
1.5. Приміщення здається в оренду строком на ___ місяців — з «__» _________ ____ р по «__» _________ ____ р
1.5.1. За ___________ до закінчення терміну оренди Орендар повинен повідомити Орендодавця про намір продовжити термін Договору або про майбутнє звільнення приміщення, в тому числі і при достроковому звільненні. Після закінчення строку Договору та виконання всіх його умов Орендар має переважне право на продовження Договору.
1.6. Реорганізація організації-орендодавця, а також зміна власника орендованого майна не є підставою для зміни або розірвання Договору.
1.7. Протягом терміну, зазначеного в п. 1.5, Орендар не має права передавати орендоване приміщення в користування або в суборенду третім особам.
1.8. Орендодавець може надавати Орендарю додаткові послуги, супутні здачі приміщення в оренду. Порядок надання послуг, їх вартість та порядок оплати визначаються додатковими угодами до цього Договору.
1.9. Одночасно з передачею в оренду нежитлового приміщення Орендарю надається право користування ________________________.

 

 1. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов’язаний:

а) передати в користування Орендарю орендоване майно в стані, що відповідає умовам Договору, протягом ___ днів з моменту підписання Договору.

Зазначене в п. 1.1 нежитлове приміщення передається Орендарю за актом приймання-передачі, в якому повинно бути детально вказано технічний стан приміщення на момент здачі в оренду;

б) забезпечувати безперешкодний доступ до орендованого приміщення співробітникам, транспорту, замовникам Орендаря, а також будь-яким іншим особам за вказівкою Орендаря;

в) у разі аварій, пожеж, затоплень, вибухів та інших подібних надзвичайних подій за свій рахунок негайно вживати всіх необхідних заходів до усунення наслідків цих подій.

Якщо надзвичайні події сталися з вини Орендаря, то обов’язок щодо усунення наслідків зазначених подій лежить на орендарі;

г) проводити капітальний ремонт приміщення та обладнання в разі потреби;

д) нести обов’язок по страхуванню орендованого нежитлового приміщення;

е) надавати консультативну та іншу допомогу в цілях найбільш ефективного використання орендованого майна;

ж) здійснювати всі інші дії, необхідні для виконання даного Договору, передбачені законодавством, цим Договором та додатками до нього.

2.2. Орендар зобов’язаний:

а) використовувати орендоване приміщення відповідно до цілей Договору, зазначеними в п. 1.1, і призначенням майна. Якщо Орендар користується майном не відповідно до умов Договору або призначенням майна, Орендодавець має право вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків;

б) утримувати приміщення в належному технічному і санітарному стані, забезпечувати пожежну та іншу безпеку;

в) своєчасно вносити орендну плату;

г) не виробляти реконструкції приміщення, переобладнання сантехніки та інших капітальних ремонтних робіт без письмової згоди Орендодавця. Невід’ємні поліпшення орендованого приміщення проводити тільки з письмового дозволу Орендодавця;

д) при виявленні ознак аварійного стану сантехнічного, електротехнічного та іншого обладнання негайно вжити заходів щодо усунення неполадок;

е) якщо орендоване приміщення в результаті дії Орендаря або неприйняття ним необхідних і своєчасних заходів прийде в аварійний стан, то Орендар зобов’язаний відновити його своїми силами, за рахунок своїх коштів або відшкодувати в повному обсязі збитки, завдані Орендодавцеві;

ж) письмово повідомити Орендодавця не пізніше ніж за ___ про майбутнє звільнення приміщення (в тому числі і його частини) як в зв’язку з закінченням терміну дії Договору, так і при достроковому звільненні, здати приміщення та обладнання за актом в справному стані;

з) після закінчення терміну Договору, а також при достроковому його припиненні передати Орендодавцю всі вироблені в орендованому приміщенні перебудови і переробки, а також поліпшення, складові приналежність приміщень і невіддільні без шкоди від конструкції приміщення, а також здійснити платежі, передбачені цим Договором;

і) повернути приміщення Орендодавцю після припинення Договору за актом в тому стані, в якому воно було передано, з урахуванням нормального зносу. Якщо Орендар не повернув орендоване майно або повернув його несвоєчасно, Орендодавець має право вимагати внесення орендної плати за весь час прострочення. У разі, коли зазначена плата не покриває заподіяних Орендодавцю збитків, він може вимагати їх відшкодування;

к) за свій рахунок проводити поточний та косметичний ремонт орендованого приміщення;

л) оплачувати комунальні платежі, рахунки за телефон, електроенергію, воду згідно з окремими договорами, які Орендар зобов’язаний укласти з відповідними організаціями після вступу в силу цього Договору;

м) для організації роботи ________ отримати в державних і муніципальних органах всі необхідні для здійснення цієї діяльності дозволи і документи;

н) здійснити всі інші дії, необхідні для виконання даного Договору, передбачені законодавством, цим Договором та додатками до нього.

 

 1. ПЛАТЕЖІ І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Орендна плата встановлюється з розрахунку __________ за один кв. м, що в підсумку становить ___________ за один _______ (місяць, квартал), разом, включаючи податки, в розмірі _________ грн.
3.2. Платежі, передбачені п. 3.1 Договору, Орендатор здійснює до до ___ числа місяця (кварталу) на розрахунковий рахунок Орендодавця.
Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно. Оплата орендної плати за наступний місяць проводиться не пізніше __ числа поточного місяця на підставі виставлених Орендодавцем рахунків.
3.3. Першу орендну плату Орендар вносить протягом ___ банківських днів з моменту підписання цього Договору.
3.4. Обов’язок Орендаря щодо внесення орендної плати за користування майном вважається виконаним з моменту надходження грошей в повному розмірі на рахунок Орендодавця або прийняття платіжного доручення банком Орендаря для перерахування грошових коштів на рахунки третіх осіб, зазначених Орендодавцем.
3.5. Орендна плата, що надійшла в меншому розмірі, може бути не прийнята Орендодавцем.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

4.2. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору.

4.2.1. Орендодавець відповідає за недоліки зданого в оренду приміщення, повністю або частково перешкоджають користуванню ним, навіть якщо під час укладення Договору оренди він не знав про ці недоліки.

При виявленні таких недоліків Орендар має право за своїм вибором:

— вимагати від Орендодавця або безоплатного усунення недоліків майна, або відповідного зменшення орендної плати, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків майна;

— безпосередньо утримати суму понесених ним витрат на усунення даних недоліків з орендної плати, попередньо повідомивши про це Орендодавця;

— вимагати дострокового розірвання Договору.

Орендодавець, сповіщений про вимоги Орендаря або про його намір усунути недоліки майна за рахунок Орендодавця, може без зволікання провести заміну наданого Орендарю майна іншим аналогічним майном, що перебуває в належному стані, або безоплатно усунути недоліки майна. Якщо задоволення вимог Орендаря або утримання ним витрат на усунення недоліків з орендної плати не покриває завданих Орендарю збитків, він має право вимагати відшкодування непокритої частини збитків.

4.2.2. Орендодавець не відповідає за недоліки зданого в оренду приміщення, які були ним обумовлені при укладенні Договору оренди (Додаток 3) і є його невід’ємною частиною або були заздалегідь відомі Орендарю або повинні були бути виявлені Орендарем під час огляду майна або перевірки його справності при укладенні Договору або передачі майна в оренду.

4.3. За кожен день прострочення виплати орендної плати нараховується пеня в розмірі ______ від суми заборгованості, але не більше ______ від суми орендної плати за __________ (місяць, квартал).

4.4. У разі прострочення внесення орендної плати понад один місяць / кварталу Орендодавець має право розірвати Договір і вимагати відшкодування збитків, завданих цим простроченням.

4.5. За прострочення надання орендованого приміщення у встановлений Договором термін Орендодавець сплачує Орендарю пеню в розмірі ____% за кожний день прострочення від суми орендної плати за __________ (місяць, квартал), але не більше ____% від суми орендної плати за ____________ (місяць, квартал).

4.6. За прострочення повернення орендованого приміщення у встановлений Договором термін Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі ____% за кожний день прострочення від суми орендної плати за __________ (місяць, квартал), але не більше ____% від суми орендної плати за ____________ (місяць, квартал).

4.7. При поверненні несправного орендованого майна, пошкодженого з вини Орендаря, що підтверджується двостороннім актом, Орендар сплачує Орендодавцю витрати по ремонту і штраф в розмірі ___% вартості пошкодженого орендованого майна.

4.8. За передачу приміщення в користування іншим особам, за умисне псування або умисне знищення Орендар сплачує Орендодавцю вартість приміщення з урахуванням зносу і, понад те, штраф в розмірі ___% від вартості приміщення (п. 10.3 цього Договору) на момент укладення цього Договору.

4.9. Сплата неустойки не звільняє сторони від виконання зобов’язань або усунення порушень.

4.10. Вартість невіддільних поліпшень, вироблених Орендарем без дозволу Орендодавця, відшкодуванню не підлягає.

 

 1. Розірвання договору

5.1. Цей Договір може бути розірваний достроково:
— за письмовою згодою сторін;
— в односторонньому порядку при відмові однієї із сторін від цього Договору у випадках, коли можливість такого відмови передбачена законом або цим Договором;
— в інших випадках, передбачених законом або угодою сторін.
У разі якщо одна зі сторін заперечує проти дострокового розірвання Договору, розірвання Договору здійснюється в судовому порядку.
5.2. На вимогу Орендодавця Договір може бути достроково розірваний судом у разі, коли Орендар:
5.2.1. Користується наданим приміщенням (повністю або окремими його частинами) не за призначенням, передбаченому п. 1.1 цього Договору.
5.2.2. Навмисно або з необережності суттєво погіршує стан приміщення.
5.2.3. Протягом ___________ не вносить орендну плату в повному розмірі, передбачену п. 3.1.
5.2.4. Надає в користування орендоване приміщення (повністю або окремі його частини) третім особам.
5.3. На вимогу Орендаря Договір може бути достроково розірваний судом у випадках:
5.3.1. Якщо Орендодавець не виробляє капітальний ремонт приміщення.
5.3.2. Якщо Орендодавець не передає приміщення Орендарю в термін, передбачений цим Договором.
5.3.3. Якщо приміщення в силу обставин, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання.

 

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
6.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді в порядку, встановленому законодавством України.
6.3. З питань, не врегульованих Договором, підлягають застосуванню закони та інші правові акти України

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Умови цього Договору і угод до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.
7.2. Сторони вживають всіх необхідних заходів для того, щоб їх співробітники, агенти, правонаступники без попередньої згоди іншої сторони не інформували третіх осіб про деталі цього Договору та Додатків до нього.

 

 1. ФОРС-МАЖОР

8.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов’язань, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін, які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.
8.2. Сторона, яка не може виконати свого зобов’язання, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором в розумний термін з моменту виникнення цих обставин.
8.3. Подальша доля цього Договору в таких випадках повинна бути визначена угодою сторін. У разі недосягнення згоди сторони мають право звернутися до суду для вирішення цього питання.

 

 1. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.
9.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбачених чинним законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.

 

 1. Особливі умови. 

10.1. Зміна умов Договору, його розірвання і припинення допускається тільки за письмовою згодою сторін.
10.2. Цей Договір складений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. У разі перекладу тексту Договору і будь-якого Додатка до нього на іноземну мову переважну силу матиме текст українською мовою.
10.3. За угодою сторін орендоване приміщення оцінено в _____ (________) грн. Дана оцінка враховується при відшкодуванні шкоди.
10.4. У всьому іншому, не передбаченому цим Договором, сторони будуть керуватися чинним законодавством України.

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

    Орендар: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

    Орендодавець: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

   Додатки:
    1. Поверховий план орендованих приміщень.
    2. Акт прийому-передачі приміщень в оренду.
    3. Список недоліків нежитлового приміщення.

 

 1. ПІДПИСИ СТОРІН