Скачати Договір оренди кваритри Україна. Зразок безкоштовно
г. Киев ул. Шелковичная 24

Типовий договір оренди квартири

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договору оренди квартири


+ підготовка акту прийому передачі квартири.


+ довіренність на сдачу квартири


+ суб-оренда квартири  


+ розірвання договору оренди


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по операціям з нерухомістю.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

Типовий договір  оренди квартири

 

     м.______                                                                                    «___» __________ 202_ г.

 

     ________________(ПІБ)______________________________, надалі іменується «Наймодавець»,  особистість посвідчується паспортом: __________  ____________, виданим __ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ що проживає за адресою: м. ___________, вул. _________ буд _ кв. ___ з однієї сторони, та ______________________(ПІБ)______________________________, надалі іменується «Наймач»,  особистість посвідчується паспортом:   _______ ____________,  виданим ________________________________________________ ___________ що проживає за адресою: м. ___________, вул. _________ буд _ кв. ___  заключили цей договір оренди квартири, далі «Договір», на наступних умовах:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  1.1. За цим договором Наймодавець надає належну йому на праві власності квартиру (далі — «квартиру») Наймачеві за плату у володіння і користування для проживання в ній.
  1.2. Зазначена квартира знаходиться за адресою: __________________________________.
  1.3. Право власності Наймодавця на зазначену квартиру підтверджується наступними документами: ______________________________________________________.
  1.4. Наймач використовує квартиру протягом усього терміну найму відповідно до її цільового призначення (для проживання).
  1.5. Разом з Наймачем в квартирі, зазначеної в п. 1.2 Договору, будуть спільно проживати і мати рівні з Наймачем права з користування житловим приміщенням наступні громадяни:

1.5.1. _____________________________________________________________________;

1.5.2. _____________________________________________________________________;

1.5.3. _____________________________________________________________________.

 

2.Права та обовязки сторін2.1. Наймач зобов’язаний:


— вносити плату наймодавця в терміни і в порядку, встановлені цим договором;
— в період дії цього договору своєчасно здійснювати всі необхідні платежі за житлове приміщення і комунальні послуги;
— користуватися квартирою, зазначеної в п. 1.2 Договору, виключно з метою проживання;
— належним чином ставитися до квартири, зазначеної в п. 1.2 Договору, і використовувати відповідно до її призначення та технічним особливостям;
— дотримуватися правил користування житловими приміщеннями, в тому числі правила безпеки, вживати необхідних заходів до збереження квартири, встановленого в ній устаткування і майна;

— відшкодовувати збитки, завдані квартирі і встановленим в ній майну та обладнанню з вини Наймача;
— виконувати інші обов’язки, встановлені чинним законодавством для наймачів жилих приміщень.

2.2. Наймач зобов’язаний інформувати Наймодавця з усіх питань і обставин, що мають відношення до квартири, зазначеної в п. 1.2 Договору. Повідомлення повинні бути своєчасними і повними.
2.3. Наймач має право:
— повернути квартиру наймодавця до спливу строку найму, письмово попередивши Наймодавця про це за ______ (_______) днів;
— на укладення договору найму на новий строк;
— допускати проживання в квартирі будь-яких осіб (тимчасових мешканців) за своїм вибором без передачі квартири в піднайом за згодою Наймодавця. Відповідальність за дії тимчасових мешканців перед Наймодавцем несе Наймач;
— здійснювати інші права, надані наймачам житлових приміщень чинним законодавством і звичаями ділового обороту.
2.4. Наймодавець зобов’язаний:
— передати Наймачеві квартиру і встановлене в квартирі обладнання та інше майно в справному стані протягом _____ днів після укладення цього Договору;
— здійснювати за свій рахунок капітальний ремонт квартири і заміну зношеного обладнання;
— не чинити перешкод Наймачеві в правомірному користуванні квартирою, зазначеної в п. 1.2 Договору;
— в строк не пізніше ніж за ____ (________) днів до закінчення строку цього договору запропонувати Наймачеві укласти договір на тих же умовах або попередити Наймача про відмову в продовженні договору в зв’язку з рішенням не здавати протягом не менше року квартиру в оренду.
2.5. Наймодавець має право:
— розірвати цей договір у разі несплати Наймачем житлового приміщення чи комунальних послуг.

 

3. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ3.1. Наймач зобов’язується регулярно вносити наймодавцю плату за користування квартирою.
3.2. Плата за користування квартирою вноситься _______ і становить _______ грн в місяць.
3.3. Наймач вправі вимагати зменшення плати за користування квартирою, якщо в силу обставин, за які він не відповідає, умови користування, передбачені договором найму, або стан майна істотно погіршилися.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ


4.1. Наймодавець звільняється від відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну Наймача.
4.2. Наймодавець відповідає перед Наймачем за всі претензії, які можуть виникнути з прав третіх осіб, які обмежують або перешкоджають користуванню квартирою і іншим знаходяться в ній майном, за умови, що Наймач не знав і не міг знати про існування третіх осіб при укладенні договору.
4.3. Наймач несе персональну відповідальність за порушення вимог цього договору, а також дії інших членів сім’ї, осіб, що тимчасово проживають в житловому приміщенні.
4.4. У разі користування житловою квартирою не у відповідності з умовами договору Наймодавець має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

 

5.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПРАВА СТОРІН
ПІСЛЯ СПЛИВУ ТЕРМІНУ ДІЇ ДОГОВОРУ5.1. Цей договір укладено строком до «___» __________ 202_ року. Договір набуває чинності з моменту його укладення.
5.2. Після закінчення терміну дії цього Договору сторони мають право:
— припинити свої договірні відносини;
— укласти новий договір найму квартири на тих самих або інших умовах на новий термін.

 

6. Форс-мажор

     6.1. При настанні обставин непереборної сили, що знаходяться поза розумним передбачення і контролю сторін, сторони звільняються від відповідальності за зобов’язаннями, пов’язаними з повним або частковим невиконанням цього Договору на час дії таких обставин або їх наслідків.
    6.1.1. Поняття форс-мажорних обставин визначається відповідно до чинного законодавства України.
    6.2. Сторони зобов’язуються повідомляти один одному протягом семи календарних днів з дня настання події про настання і припинення форс-мажорних обставин, про передбачувані терміни їх дії в письмовому вигляді за підписом уповноважених на це осіб.
    6.3. Сторона, для якої створилися форс-мажорні обставини, зобов’язана вжити всіх залежних від неї дії з метою зменшення завданих таким обставинами шкоди для обох сторін, а в разі неприйняття необхідних заходів щодо збереження будь-яких цінностей, що знаходяться в розпорядженні сторін зобов’язана покрити ці збитки іншій стороні.
    6.4. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено торгово-промисловою палатою України або іншим офіційним органом.

 

7. Заключні положення


7.1. Договір укладений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
7.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові зобов’язання, які не випливають з Договору, повинна бути підтверджена Сторонами в формі додаткових угод до Договору. Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані належними уповноваженими представниками Сторін.
7.3. Сторона не має права передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
7.4. Посилання на слово або термін в Договорі в однині включають в себе посилання на це слово або термін у множині. Посилання на слово або термін у множині включають в себе посилання на це слово або термін в однині. Дане правило застосовується, якщо з тексту Договору не випливає інше.
7.5. Сторони погоджуються, що за винятком відомостей, які відповідно до законодавства України не можуть становити таємницю особи, зміст Договору, а також всі документи, передані Сторонами одна одній у зв’язку з Договором, вважаються конфіденційними і відносяться до таємниці Сторін, яка не підлягає розголошенню без письмової згоди іншої Сторони.
7.6. Для цілей зручності в Договорі під Сторонами також розуміються їх уповноважені особи, а також їх можливі правонаступники.
7.7. Відомості та документи, передані за Договором, направляються в письмовому вигляді за наступними адресами:
7.7.1. Для Наймодавця: _____________________________________________________.
7.7.2. Для Наймача: ______________________________________________________.
7.8. Будь-які повідомлення дійсні з дня доставки за відповідною адресою для кореспонденції.
7.9. У разі зміни адрес, вказаних в п. 7.7. Договору та інших реквізитів однієї зі Сторін, вона зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.
7.10. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами і що випливають з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості шляхом переговорів досягти угоди зі спірних питань протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання письмової претензії, суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
7.11. Умови Договору обов’язкові для правонаступників Сторін.

 

 1. Підписи сторін

     

 

Наймодавець ________________________________________         Підпис _____________

                               (ПІБ)

                                            

 тел. _______________________

     

 

 

Наймач: _________________________________________       Підпис _______________

                            (ПІБ)