Шаблон договору оренди кваритри Україна. Зразок скачати
г. Киев ул. Шелковичная 24

Шаблон договору оренди квартири

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договору оренди квартири


+ підготовка акту прийому передачі квартири.


+ довіренність на сдачу квартири


+ суб-оренда квартири  


+ розірвання договору оренди


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по операціям з нерухомістю.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ

(між фізичними особами)


м. __________________                                              «___» ________________ 20__р.

 

 

________________________________________________________________
                (вказати прізвище, ім’я та по батькові орендаря)

(Надалі іменується «Орендар») що проживає за адресою______________________

 ______________________________________ з одного боку, і громадянин

 ___________________________________________________________,
(ПІБ арендодавця)
що проживає за адресою: ________________________________________________,
(вказати адресу)


(Надалі іменується «Орендодавець»), з іншого боку, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується «Договір») про наступне:

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов’язані з передачею Орендодавцем Орендарю наступної квартири  для проживання в ній  Орендаря на визначений цим Договором строк і за встановлену цим Договором плату:
1.1.2. Адреса: ____________________________________________________.
1.1.3. Загальна площа: ____________________________________________.
1.1.4. Житлова площа ____________________________________.
1.1.5. Поверх: ____________________________________________________.
1.1.6. Кількість кімнат: ____________________________________________.
1.1.7. Стан квартири на момент передачі в орендне користування: ___________.
1.1.8. Недоліки квартири: ___________________________.
1.2. Орендодавець також передає Орендарю в оренду майно, що знаходиться в квартирі, орендованій згідно з додатком N __________ до цього Договору (надалі іменується «майно»).

 

 

 1. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. Квартира надається Орендарю для проживання Орендаря та членів його сім’ї

 

 1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ КВАРТИРИ В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ

 

3.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ________ (________________) днів з моменту вступу в силу цього Договору, що повинно бути оформлено Сторонами відповідним актом прийому-передачі

3.2. Протягом строку, визначеного в п. 3.1 цього Договору, Орендодавець зобов’язаний виїхати з квартири, оренди та підготувати її для передачі Орендареві.

3.3. У момент підписання Акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від квартири, оренди та від кімнат, які перебувають в даній квартирі.

 

 

4.Термін орендного користування

 

4.1. Термін орендного користування квартирою, оренди та майном становить ____________________________ років з моменту прийняття квартири оренди за актом прийому-передачі.

4.2. Термін орендного користування може бути скорочений лише за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою Сторін до цього Договору.

 

 

 1. ОРЕНДНА ПЛАТА

 

5.1. Розмір орендної плати за орендне користування квартирою, оренди та майном становить _______________________________________ грн. за один місяць орендного користування


5.2. Орендна плата сплачується готівкою або на вимогу орендодавця у безготівковому порядку на рахунок останнього в __________ не пізніше ____________ числа кожного місяця.

5.3. Орендар зобов’язаний протягом ________________________ з моменту __________, перераховувати орендну плату за ______________________ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами 1 (один) раз протягом ________________________ за згодою Сторін шляхом _______________.

 

 

 1. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

6.1. Комунальні послуги, які споживає Орендар в орендованій квартирі, оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

6.2. Всі витрати за користування телефонами в орендованій квартирі, оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками ______________.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

7.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем квартири оренди відповідно до умов цього Договору шляхом ________________.

7.2. Орендодавець має право вимагати від Орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкової території в Україні.

7.3. Орендодавець має право вимагати від Орендаря звільнення квартири, оренди та повернення майна після закінчення терміну орендного користування.

7.4. Орендодавець зобов’язується здійснювати у разі потреби капітальний ремонт квартири, оренди.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

  8.1. Орендар за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:
  — Використовувати орендовану квартиру, за цільовим призначенням відповідно до п. 2.1 цього Договору;
  — Забезпечувати збереження і охайність квартири, оренди та підтримувати її в належному стані;
  — Дбайливо ставитися до майна, яке знаходиться в орендованій квартирі;
  — Усувати наслідки аварій, що сталися в орендованій квартирі, в строк _________ шляхом ___________;
  — В термін ___________ повідомити Орендодавця про аварію або інші пошкодження квартири і майна;
  — Дотримуватися протипожежних правил;
  — Здійснювати за свій рахунок поточний ремонт квартири, оренди;
  — Чи не здійснювати перебудову та перепланування квартири, оренди без письмової згоди Орендодавця;
  — Дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкової території;
  — Безперешкодно допускати Орендодавця в квартиру, оренди з метою перевірки її використання у відповідності з цим Договором;
  — Звільнити орендовану квартиру і повернути Орендодавцю майно після закінчення обумовленого в цьому Договорі строку орендного користування.
  8.2. Орендар за цим Договором має наступні права:
  — Обладнати та оформити орендовану квартиру на власний розсуд;
  — Здавати орендовану квартиру, в суборенду за згодою Орендодавця;
  — Встановлювати замки на вхідні двері і кімнати, укріплювати вхідні двері квартири, оренди;
  — Встановлювати сигналізацію та інші системи охорони в орендованій квартирі;
  — Самостійно визначати порядок, умови та терміни проживання в квартирі конкретних осіб із числа визначених у п. 2.1 цього Договору.

   

 2. Порядок повернення орендованій квартирі


  9.1. Після закінчення терміну орендного користування Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю квартиру, орендованих і майно протягом ___________________________ з моменту закінчення терміну орендного користування за актом прийому-передачі.
  9.2. Протягом строку, визначеного в п. 9.1 цього Договору, Орендар зобов’язаний забезпечити виїзд осіб, які проживають в орендованій квартирі, і підготувати її до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.
  9.3. Квартира, оренди та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.
  9.4. У момент підписання акту прийому-передачі Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири, оренди та кімнат, що знаходяться в орендованій квартирі.
  9.5. Квартира та майно в ній повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані, в якому вони були передані в орендне користування з урахуванням нормального природного зносу.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ


  10.1. У разі порушення Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
  10.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
  10.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу або необережності).
  10.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
  10.5. Орендар несе наступну відповідальність:
  — У разі прострочення в прийнятті майна і квартири оренди — неустойка в розмірі ________________________;
  — У випадку прострочення по сплаті орендних платежів — пеня в розмірі ________________________________ від суми боргу за кожен день прострочення;
  — У разі нецільового використання квартири, оренди — штраф у розмірі __________________________________________ від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;
  — За передачу квартири оренди або її кімнат у суборенду без письмової згоди Орендодавця — штраф у розмірі ____________.
  10.6. Орендодавець несе наступну відповідальність:
  — У разі прострочення по передачі Орендарю квартири, оренди та майна — неустойка в розмірі ___________________________.

   

 2. Підстави дострокового розірвання договору

11.1. Цей Договір може бути розірваний достроково у порядку і на умовах, визначених у ст. 825 Цивільного кодексу України.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

________________________________________________________________.

 

 1. ДІЯ ДОГОВОРУ


13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення його печаткою Орендаря.
13.2. Термін Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.
13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
13.5. Зміни в цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

 1. Заключні положення14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, в тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства . До вищевказаних правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
14.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Орендаря.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН