Договір суборенди нерухомості Україна. Зразок + Консультація юриста
г. Киев ул. Шелковичная 24

Договір суборенди нерухомості

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договору оренди квартири


+ підготовка акту прийому передачі квартири.


+ довіренність на сдачу квартири


+ суб-оренда квартири  


+ розірвання договору оренди


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по операціям з нерухомістю.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

Що таке суборенда нерухомості?

Суборенда — це передача орендованого майна (майна) третій особі. Відповідно до договору суборенди орендар за згодою орендодавця передає частину або всі орендовані приміщення в користування суборендарю на певний період часу.


У разі суборенди полягають два договори оренди:
Основний договір оренди з правом суборенди (переоформлення);
Договір суборенди між попереднім і новим орендарем.


Сторони договору визначаються як:Власник — «Орендодавець» (фігурує в основному договорі)
Орендар фігурує в основному договорі як «Орендар», в договорі суборенди як «Суборендар».
Текст «Суборенда» з’являється в договорі суборенди.
Суборенда і оренда: договір суборенди не може існувати без основного договору оренди:

Термін дії договору суборенди не може перевищувати строк основної оренди майна.
У разі дострокового розірвання договору оренди одночасно припиняється договір суборенди.
Доля договору суборенди залежить не тільки від суборендаря, але і від власника нерухомості. З підписанням договору суборенди орендар стає вторинним орендодавцем, але як і раніше залишається повноправним учасником первинного договору оренди. Оскільки договір суборенди не є основним, його юридична доля залежить від основного договору.
На яких умовах можна здати нерухомість в суборенду?

Згідно із законом орендар має право здавати нерухомість в суборенду тільки за згодою власника нерухомості або довіреної особи.
Згода власника на суборенду має бути надано в письмовій формі у відповідь на запит орендаря.


На практиці більшість договорів оренди вже містять пункт суборенди. У деяких випадках власник (або його представник) прямо забороняє користувачеві здавати майно в суборенду, в інших він дозволяє це, але кожен раз він повинен зв’язуватися з орендодавцем для отримання його згоди.

Власник заздалегідь дає дозвіл на суборенду (без обмежень або з певними умовами) і часто дає користувачеві право самостійно визначати свої умови і вибирати суборенду.

Договір про суборендум. ___________ «___» _________ 202_ р


ВАТ «____________», іменоване надалі «Орендар», в особі Генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ «___________», іменоване надалі «Суборендар», в особі Генерального директора _________________, який діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали цей договір суборенди квартир про наступне:

1. Предмет договору


1.1. Орендар з попередньої письмової згоди Орендодавця ТОВ «___________» здає за зумовлену Сторонами Договору плату, а Суборендар приймає в суборенду житлове приміщення площею ____ кв. метрів, розташоване за адресою: м _______, вул. __________________, буд. __, будова № _, кім. № __, іменоване далі «Приміщення», для використання з метою проживання своїх співробітників.

 1. Приміщення відповідно до прикладеним планом позначається в цілях ідентифікації рамкою червоного кольору. Експлікація і поверховий план технічного паспорта ___________ є додатками і невід’ємними частинами цього договору.
 2. 1.2. Даний договір укладається за згодою Орендодавця _________________, що є власником зазначеного житлового приміщення (Свідоцтво про державну реєстрацію права ________ № _________ від ____________, запис до реєстру від _______________ № ________________), що підтверджується договором оренди № _____ від ____________.
 3. 1.3. Орендар гарантує, що приміщення не знаходиться під арештом або забороною і не обтяжене будь-якими іншими правами третіх осіб, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим договором.
 4. 1.4. Договір суборенди житлового приміщення вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє 364 дні.
 5. 1.5. Дострокове розірвання договору можливе за згодою сторін в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 6. 1.6. На вимогу Орендаря договір може бути достроково розірваний судом у випадках, коли Суборендар:
 7. — істотно погіршує здане в оренду житлове приміщення;
  — більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором терміну платежу не вносить орендну плату.
 8. 1.7. Суборендар має право відмовитися від цього договору за умови виконання всіх своїх зобов’язань за цим договором, попередивши Орендаря не менше ніж за 30 календарних днів.

 9. 2. Орендна плата

 10. 2.1. За згодою Сторін щомісячна оплата за договором суборенди приміщення становить суму _______ (______________) гривень __ коп., У тому числі ПДВ. Величина ПДВ визначається відповідно до чинного законодавства. У щомісячну оплату включені всі комунальні послуги.
 11. 2.2. Орендна плата може переглядатися на вимогу однієї із Сторін, але не частіше ніж один раз на рік, при цьому Сторона, яка виступила ініціатором перегляду орендної плати, повинна попередити про це іншу Сторону за __днів шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення.
 12. 2.3. Сторони домовилися, що сплата всіх податків, платежів і зборів, передбачених правовими актами України, відноситься до виключної відповідальності Сторони, на яку така сплата покладається законодавством.

 13. 3. Права і обов’язки сторін
 14. 3.1. Орендар має право:
 15. 3.1.1. контролювати цільове використання, правильність експлуатації і технічний стан орендованого нерухомого майна;
 16. 3.1.2. щомісячно направляти Суборендареві для підписання актів наданих послуг за Договором;
 17. 3.1.3. на відшкодування збитків, пов’язаних з невиконанням або неналежним виконанням Суборендарем своїх зобов’язань за цим договором.
 18. 3.2. Суборендар має право:
 19. 3.2.1. виробляти, з попередньої письмової згоди Орендаря, поліпшення, що не порушують вимоги законодавства України, що пред’являються до даного виду Приміщення. Віддільні поліпшення є власністю Суборендаря. Вартість невіддільних поліпшень, вироблених Суборендарем, відшкодування Орендарем не підлягає.
 20. 3.2.2. на переважне укладення договору суборенди зазначеного в п. 1.1. цього договору нерухомого майна на новий термін у разі належного виконання зобов’язань за цим договором;
 21. 3.2.3. на відшкодування завданих збитків, пов’язаних з невиконанням або неналежним виконанням Орендарем своїх обов’язків, передбачених цим договором;
  3.2.4. в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору з попереднім письмовим повідомленням Орендаря про таку відмову за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати припинення Договору.
 22. 3.3. В період дії цього договору Орендар зобов’язаний:
 23. 3.3.1. передати Суборендареві протягом __ днів з моменту підписання цього договору житлове приміщення в стані, придатному для експлуатації відповідно до його призначення та умов цього договору, за Актом прийому-передачі Приміщення (Додаток № 1), підписання якого Суборендарем є підтвердженням передачі Приміщення.

Орендар не несе відповідальності за недоліки зданого в суборенду приміщення, які були ним обумовлені при укладенні цього договору або були заздалегідь відомі Суборендареві або повинні були бути виявлені Суборендарем під час огляду житлового приміщення при передачі його в суборенду;
3.3.2. забезпечити безперешкодне використання і експлуатацію Суборендарем орендованого житлового приміщення на умовах цього договору, не втручатися в виробничу або господарську діяльність Суборендаря;
3.3.3. виконувати в повному обсязі всі умови цього договору;

3.3.4. в разі розірвання цього договору з будь-яких підстав прийняти нерухоме майно від Суборендаря по Акту прийому-передачі в строк __________;
3.3.5. не пізніше ніж за 30 календарних днів попередити Суборендаря про дострокове розірвання договору.

3.4. В період дії цього договору Суборендар зобов’язаний:

3.4.1. використовувати орендоване житлове приміщення строго відповідно до його цільового призначення, зазначених у п. 1.1. справжньої угоди;
3.4.2. в період перебування відвідувачів і осіб, які працюють або які проживають з Суборендарем, в Приміщенні, Суборендар несе відповідальність за їх дії;

3.4.3. своєчасно сплачувати орендну плату в порядку і розмірі, встановлених розділом 2 цього договору; підписувати щомісяця акти наданих послуг за Договором протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання їх від Орендаря;
3.4.4. підтримувати орендоване житлове приміщення в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт, а також нести виникають у зв’язку з експлуатацією орендованого житлового приміщення витрати;
3.4.5. при експлуатації орендованого житлового приміщення дотримуватися заходів пожежної безпеки, санітарних норм і правил;
3.4.6. забезпечити збереження інженерних мереж опалення, комунікацій і устаткування (водопроводу, каналізації, електромережі, системи охоронної сигналізації тощо);

3.4.7. дотримуватися вимог режиму, встановлені в будівлі і на території Орендодавця;
3.4.8. забезпечити безперешкодний доступ в орендоване приміщення уповноважених представників Орендаря, служби державного пожежного нагляду та інших служб, які контролюють дотримання законів і норм, що стосуються порядку використання та експлуатації будівель, і в встановлені ними терміни усувати зафіксовані порушення;

3.4.9. при виявленні ознак аварійного стану електротехнічного і іншого обладнання негайно повідомити про це Орендарю;

3.4.10. відшкодувати Орендарю збитки, завдані в разі пошкодження орендованого майна, якщо Орендар доведе, що пошкодження майна відбулося в результаті настання обставин, за які Суборендар несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України або умовами цього договору суборенди;

3.4.11. не пізніше ніж за ____ днів до закінчення терміну договору суборенди в письмовій формі повідомити Орендарю про свій намір укласти договір суборенди на новий термін;

3.4.12. звільнити орендоване житлове приміщення протягом ____ днів після закінчення терміну дії цього договору або припинення дії його по будь-яким іншим підставах;

3.4.13. протягом _____ днів після звільнення житлового приміщення передати його Орендарю по Акту прийому-передачі в належному вигляді і стані з урахуванням природного зносу.

 1. Відповідальність сторін


4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та Договором.
4.2. У разі порушення, невиконання умов Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні за Договором всі завдані тим самим прямі збитки.
4.3. Відшкодування прямих збитків не звільняють винну Сторону від виконання зобов’язань за договором оренди житлового приміщення.

4.4. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які були допущені протягом терміну його дії.

4.5. У разі прострочення Суборендарем оплати орендної плати та перерахування інших, що належать відповідно до Договору Орендарю платежів, Суборендар виплачує Орендареві пені в розмірі 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення.

4.6. Суборендар в разі порушення Орендарем строків передачі приміщення вправі стягнути з Орендаря неустойку в розмірі 0,1% від орендної плати за кожен день прострочення.

4.7. Орендар не несе відповідальності перед Суборендарем за дії третіх осіб (служби міста), пов’язані з аварійними відключеннями електроенергії, теплопостачання і водопостачання.

 1. Форс-мажор

5.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов’язань, обумовлених обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені , пожежі та інші стихійні лиха і т. д.

5.2. сторіна, яка не може виконати свого зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна повідомити іншу Сторону про наявні перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.


Прикінцеві положення


6.1. Договір укладений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

6.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові зобов’язання, які не випливають з Договору, повинна бути підтверджена Сторонами в формі додаткових угод до Договору. Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані належними уповноваженими представниками Сторін.
6.3. Сторона не має права передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
6.4. Посилання на слово або термін в Договорі в однині включають в себе посилання на це слово або термін у множині. Посилання на слово або термін у множині включають в себе посилання на це слово або термін в однині. Дане правило застосовується, якщо з тексту Договору не випливає інше.
6.5. Сторони погоджуються, що за винятком відомостей, які відповідно до законодавства України не можуть становити комерційну таємницю юридичної особи, зміст Договору, а також всі документи, передані Сторонами одна одній у зв’язку з Договором, вважаються конфіденційними і відносяться до комерційної таємниці Сторін, яка не підлягає розголошенню без письмової згоди іншої Сторони.
6.6. Для цілей зручності в Договорі під Сторонами також розуміються їх уповноважені особи, а також їх можливі правонаступники.
6.7. Відомості та документи, передані за Договором, направляються в письмовому вигляді за наступними адресами:
6.7.1. Для Орендаря: ________________________________________________.
6.7.2. Для Суборендаря:_____________________________________________.
6.8. Будь-які повідомлення дійсні з дня доставки за відповідною адресою для кореспонденції.
6.9. У разі зміни адрес, вказаних в п. 6.7. Договору та інших реквізитів юридичної особи однієї із Сторін, вона зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

6.10. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами і що випливають з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості шляхом переговорів досягти угоди зі спірних питань протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання письмової претензії, суперечки вирішуються в  суді  відповідно до чинного законодавства України.

6.11. Сторони заявляють, що їх офіційні печатки на документах, що складаються в зв’язку з виконанням цього Договору, є безумовними доказами того, що посадова особа підписала боку було належним чином уповноважена Стороною для підписання даного документа.

6.12. Умови Договору обов’язкові для правонаступників Сторін.

7. Адреси, підписи і реквізити сторін


Орендар: ВАТ «______________»
________ м. ___________, вул. ___________ д. __.

ІПН ________________________________________,
____________________________________________
Р / р _________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________

Від Орендаря:
ВАТ «_______________»
Генеральний директор
_______________ / ______________ /

Суборендар: ТОВ «______________»
________ м. _____, вул. ___________ д. __.
_________________ _____________________
ІПН _____________________ ______________
Р / р___________________ ___________________
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________

Від Суборендаря:
ТОВ «_______________»
Генеральний директор
_______________ / ______________ /