Договір безвідсоткової позики. Зразок та умови надання
г. Киев ул. Шелковичная 24

Договір безвідсоткової позики. Зразок

Договір безпроцентної позики — це документ, який вказує на угоду між позикодавцем і позичальником з метою безоплатної передачі останньому грошових коштів або інших активів у тимчасове користування.

Як правило, такі угоди укладаються між сторонами, які мають високу ступінь взаємної довіри, і випадки їх укладення досить рідкісні.

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка договору безвідсоткової позики


+ підготовка акту передачі грошових коштів.


+ повернення безвідсоткової позики.


+ розірвання договору безвідсоткової позики


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по кредитним спорам.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

экспертиза договоров

Що може бути предметом позики?


Як і в разі укладення договору позики між юридичними особами, предметом договору безпроцентної позики можуть бути гроші або інше майно.

Якщо хоча б одна зі сторін договору не є юридичною особою, це може бути оформлено усно, в іншому випадку — тільки письмово. Усну угоду рекомендується підтверджувати векселем. Обов’язковою умовою договору є термін позики.

Договір безпроцентної позики не передбачає сплати відсотків за його використання, але ця умова має бути зазначено в одному з його пунктів.

Відповідальність сторін за невиконання.

Перед підписанням договору проконсультуйтесь з адвокататми.
Текст договору повинен передбачати відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання його умов, що складається з:

  • відшкодування збитків, понесених стороною при порушенні умов договору, з метою його належного виконання;
  • право позикодавця достроково розірвати договір у разі порушення позичальником графіка платежів;
  • право позикодавця стягувати передбачений договором штраф за кожен день прострочення позики.

Договір позики з нульовою процентною ставкою складається у кількості примірників, яка дорівнює кількості сторін договору, і підписується їхніми представниками. Укладення такого типу договорів несе в собі високий ризик неповернення з-за відсутності оплати за використання об’єкта договору, тому при його укладенні слід бути обачним.

ДОГОВІР

безвідсоткової позики

м._________                                                                                               «___»_________ 202_ р.

 

ВАТ «____________», іменоване надалі «Позикодавець», в особі Генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ «___________», іменоване надалі «Позичальник», в особі Генерального директора _________________, який діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали цей договір (далі — «договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позикодавець передає Позичальнику суму безвідсоткової позики в розмірі __________ (_______________) гривень, а Позичальник зобов’язується повернути зазначену суму позики в установлений цим договором термін.

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець передає Позичальнику або перераховує на його банківський рахунок зазначену суму позики протягом _______ днів з моменту укладення цього договору.

2.2. Повернення зазначеної в цьому договорі суми позики здійснюється Позичальником не пізніше «___» _________ 202_ року. Зазначена сума безвідсоткової позики може бути повернена за бажанням Позичальника по частинах (в розстрочку).

2.3. Зазначена в п. 1.1 цього договору сума безвідсоткової позики може бути повернена Позичальником достроково.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі неповернення зазначеної в п. 1.1 цього договору суми позики у визначений у п. 2.2 цього договору термін Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю пеню в розмірі ____% від неповерненої суми позики за кожен день прострочення до моменту, коли вона повернення Позикодавцю.

4. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір припиняється:

4.1.1.При виконанні Позичальником зобов’язання повернути суму позики;

4.1.2. За згодою сторін;

4.1.3. з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти.

5.2. При настанні зазначених обставин сторона повинна негайно сповістити про них письмово іншу сторону. В іншому випадку винна сторона зобов’язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.

5.3. У випадках настання форс-мажорних обставин термін виконання стороною зобов’язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Договір укладений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

6.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові зобов’язання, які не випливають з Договору, повинна бути підтверджена Сторонами в формі додаткових угод до Договору. Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані належними уповноваженими представниками Сторін.

6.3. Сторона не має права передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

6.4. Посилання на слово або термін в Договорі в однині включають в себе посилання на це слово або термін у множині. Посилання на слово або термін у множині включають в себе посилання на це слово або термін в однині. Дане правило застосовується, якщо з тексту Договору не випливає інше.

6.5. Сторони погоджуються, що за винятком відомостей, які відповідно до законодавства України не можуть становити комерційну таємницю юридичної особи, зміст Договору, а також всі документи, передані Сторонами одна одній у зв’язку з Договором, вважаються конфіденційними і відносяться до комерційної таємниці Сторін, яка не підлягає розголошенню без письмової згоди іншої Сторони.

6.6. Для цілей зручності в Договорі під Сторонами також розуміються їх уповноважені особи, а також їх можливі правонаступники.

6.7. Відомості та документи, передані за Договором, направляються в письмовому вигляді за наступними адресами:

6.7.1. Для позикодавця: _____________________________________________________.

6.7.2. Для Позичальника: ____________________________________________________.

6.8. Будь-які повідомлення дійсні з дня доставки за відповідною адресою для кореспонденції.

6.9. У разі зміни адрес, вказаних в п. 6.7. Договору та інших реквізитів юридичної особи однієї із Сторін, вона зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

6.10. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами і що випливають з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості шляхом переговорів досягти угоди зі спірних питань протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання письмової претензії, суперечки вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства.

6.11. Сторони заявляють, що їх офіційні печатки на документах, що складаються в зв’язку з виконанням цього Договору, є безумовними доказами того, що посадова особа яка підписала була належним чином уповноважена Стороною для підписання даного документа.

6.12. Умови Договору обов’язкові для правонаступників Сторін.

 

  1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Позикодавець: ВАТ «______________»                 Позичальник: ТОВ «_____________»

________м.________, вул. _________ б. __.          ________м._______, вул. ___________ б. __.       

___________________________________              _________________________________

___________________________________ _________________________________

___________________________________              _________________________________              

            

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________

 

  1. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Позикодавця:                                                     Від Позичальника:

ВАТ «_______________»                                       ТОВ «_______________»

Генеральний директор                                           Генеральний директор

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/

 

М.П.                                                                                            М.П.